String dbtime1 = "2017-02-23";  //第二个日期
String dbtime2 = "2017-02-22";  //第一个日期
//算两个日期间隔多少天
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
Date date1 = format.parse(dbtime1);
Date date2 = format.parse(dbtime2);

int a = (int) ((date1.getTime() - date2.getTime()) / (1000*3600*24));

直接通过计算两个日期的毫秒数,他们的差除以一天的毫秒数,即可得到想要的两个日期相差的天数。